TIN TỨC BỆNH VIỆN

Nội dung phỏng vấn viên chức năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (27/12/2019) ]


Nội dung phỏng vấn
I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
1. Luật Viên chức
- Quyền và nghĩa vụ của viên chức
- Đánh giá viên chức
- Chế độ thôi việc, hưu trí
- Khen thưởng, xử lý vi phạm
2. Luật Lao động
- Quyền và nghĩa vụ của người lao động
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
- Các hành vi bị nghiêm cấm
- Thời giờ làm việc ,thời gian nghỉ ngơi
- Kỷ luật lao động
- Những quy định riêng đối với lao động nữ
3. Luật Khám chữa bệnh
- Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
- Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh
- Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh
- Các hành vi bị cấm
- Quyền và nghĩa vụ của người bệnh
- Các quy định của người hành nghề khám chữa bệnh
- Quyền của người hành nghề khám chữa bệnh
- Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh
- Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh
- Khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp về khám chữa
4. về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
- Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao
- Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp
- Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
- Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Trách nhiệm thực hiện của công chức, viên chức y tế
- Khen thưởng, xử lý vi phạm
II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:
Theo trình độ chuyên môn, vị trí đăng ký dự tuyển.
III. MỐT SỐ KIẾN THỨC XÃ HỘI KHÁC.Thành

  In bài viếttin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

\\