Quản Lý Chất Lượng

Thông báo Kết quả Đánh giá chất lượng Bệnh viện, năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (07/12/2018) ]

Ngày 04/12/2018, Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0.


Giám đốc bệnh viện thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2018 của Sở Y tế đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời như sau:

1. Kết quả đánh giá chung

- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 279

- Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,38 

 

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

Số lượng tiêu chí đạt:

0

10

32

37

3

82

% tiêu chí đạt:

0.00

12,20

39,02

45,12

3.66

82

2. Điểm trung bình theo các nhóm của Bộ tiêu chí

          - Phần A. Hướng đến người bệnh: 3.61 điểm

          - Phần B: Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện: 3.93 điểm

          - Phần C: Hoạt động chuyên môn: 3.17 điểm

          - Phần D: Hoạt động cỉa tiến chất lượng: 3.18 điểm

          - Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa: 3.25 điểm

Trên đây là kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 của Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, xin được công bố công khai đến tất cả người bệnh, nhân viên y tế và nhân dân được biết.
Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời

  In bài viếttin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

\\