Quản Lý Chất Lượng

Thông báo kết quả Đánh giá chất lượng Bệnh viện, năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (23/10/2018) ]

THÔNG BÁO Kết quả Đánh giá chất lượng Bệnh viện, năm 2017


SỞ Y TẾ CÀ MAU

BỆNH VIỆN ĐK TRẦN VĂN THỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 273/TB-BV

Huyện Trần Văn Thời, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả Đánh giá chất lượng Bệnh viện, năm 2017

 

 


Ngày 20/12/2017, Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, 

đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, 

phiên bản 2.0.

Giám đốc bệnh viện thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2017 của Sở Y tế đối với Bệnh viện đa

 khoa Trần Văn Thời như sau:

1. Kết quả đánh giá chung

- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 271

- Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,28 

 

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

Số lượng tiêu chí đạt:

0

15

30

34

3

82

% tiêu chí đạt:

0.00

18,29

36,59

41.46

3.66

82

2. Điểm trung bình theo các nhóm của Bộ tiêu chí

          - Phần A. Hướng đến người bệnh: 3.56 điểm

          - Phần B: Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện: 3.93 điểm

          - Phần C: Hoạt động chuyên môn: 3.03 điểm

          - Phần D: Hoạt động cỉa tiến chất lượng: 3.09 điểm

          - Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa: 3.00 điểm

Trên đây là kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 của Bệnh viện đa khoa Trần

 Văn Thời, xin được công bố công khai đến tất cả người bệnh, nhân viên y tế và nhân dân được biết.

                                     

Nơi nhận:

- Các Góc TTGDSK;

- Các khoa, phòng;

- Website bệnh viện;

- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

 

 




Hải Lâm Theo Bệnh viện

  In bài viết



tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

\\