Hội đồng Khoa học công nghệ

Thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật (HĐKHKT) của bệnh viện gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:

1.     BS Huỳnh Văn Tạo                Giám đốc              Chủ tịch HĐ

2.     BS Hà Thanh Sơn                  Phó giám đốc       Phó Chủ tịch HĐ

3.     BS Nguyễn Minh Luận           Phó giám đốc       Phó Chủ tịch HĐ

4.     BS Trần Hải Lâm                   TP. KHTH           Thư ký, thường trực HĐ

Các thành viên:

5.     CN Đặng Văn Hiếu , TP Điều dưỡng 

6.     BS Nguyễn Hoàng Kiếm, TP TCHC      

7.     BS Nguyễn Thanh Truyền, TK CC, HSTC và CĐ

8.     BS Kiều Văn Cường , TK Khám bệnh

9.     DS Nguyễn Hữu Nghị, TK Dược 

10.  BS Huỳnh Văn Tới, TK Nội   

11.  BS Trần Văn Phúc,TK Nhi     

12.  BS Lê Anh Hải, TK PT-GMHS

13.  BS Nguyễn Văn An,  TK Ngoại 

14.  BS Hồ Hồng Phượng, TK Phụ Sản

15.  BS Hà Thanh Quến, TK LCK         

16.  BS Võ Quang Minh, TK YHCT

17.  BS Nguyễn Hồng Xuyên, TK XN 

..

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc