Hội đồng Khoa học công nghệ

Thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật (HĐKHKT) của bệnh viện gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:

1.     BS Huỳnh Văn Tạo                  Giám đốc              Chủ tịch

2.     BS Hà Thanh Sơn                     Phó giám đốc        Phó chủ tịch

3.     BS Nguyễn Minh Luận             Phó giám đốc        Phó chủ tịch

4.     BS. Nguyễn Quốc Khởi            Phó giám đốc        Phó chủ tịch

5.     BS Trần Hải Lâm           TP. KHTH            Thư ký, thường trực HĐ

* Các thành viên gồm:

6.     CN. Đặng Văn Hiếu                 TP. Điều dưỡng    

7.     BS. Nguyễn Hoàng Kiếm          TP. TCHC           

8.     BS. Kiều Văn Cường                TK. KB

9.     BS. Nguyễn Thanh Truyền       TK. CC, HSTC & CĐ              

10. BS. Phạm Văn Hoàng                  PTK. Nội               

11.  BS. Trần Văn Phúc                 TK. Nhi               

12.  BS. Nguyễn Văn Dũ                TK. PT-GMHS    

13.  BS. Nguyễn Văn An                TK. Ngoại            

14.  BS. Hồ Hồng Phượng              TK. Phụ Sản

15.  BS. Hà Thanh Quến                TK. LCK             

16.  BS. Võ Quang Minh                TK. YDCT

17.  DS. Nguyễn Hữu Nghị             TK. Dược                      

18.  BS. Nguyễn Hồng Xuyên        TK. XN

19. BS Lữ Thành Chí TK. CĐHA

      20. CN Phạm Thị Lệ Thủy             TK. KSNK          

..

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc