Hội đồng Quản lý chất lượng

 

Thành lập Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1.     BS. Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc, Chủ tịch HĐ

2.     BS. Hà Thanh Sơn, Phó giám đốc, Phó Chủ tịch HĐ

3.     BS. Nguyễn Minh Luận,Phó giám đốc, Phó Chủ tịch HĐ

4.     BS. Trần Hải Lâm, TP. KHTH, Thư ký, thường trực HĐ

Các ủy viên gồm:

5.     CN. Đặng Văn Hiếu                         TP. Điều dưỡng   

6.     BS. Nguyễn Hoàng Kiếm                 TP. TCHC           

7.     BS. Lê Thanh Huỳnh                        VC TP. KHTH

8.     BS. Kiều Văn Cường                      P.TK. KB               

9.     DS. Nguyễn Hữu Nghị                    TK. Dược          

10.   BS. Huỳnh Văn Tới                        TK.Nội                

11.   BS. Hồ Hồng Phượng                    TK. Phụ Sản       

12.   BS. Lê Anh Hải                              TK. PT-GMHS    

13    BS. Nguyễn Hồng Xuyên               TK. XN

14.   ĐD. Lê Tấn Đức                            ĐDTK. KSNK

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc