Hội đồng Quản lý chất lượng

 

Thành lập Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1.     BS. Huỳnh Văn Tạo                 Giám đốc              Chủ tịch HĐ

2.     BS. Nguyễn Minh Luận            Phó giám đốc        Phó Chủ tịch HĐ

3.     BS. Hà Thanh Sơn                    Phó giám đốc        Phó Chủ tịch HĐ

4.     BS. Nguyễn Quốc Khởi            Phó giám đốc        Phó Chủ tịch HĐ

5.     BS. Trần Hải Lâm           TP. KHTH            Thư ký, thường trực HĐ

*Các thành viên gồm:

6.     CN. Đặng Văn Hiếu                 TP. Điều dưỡng    

7.     BS. Nguyễn Hoàng Kiếm          TP. TCHC

8.     BS. Nguyễn Văn Kết               PTP. KHTH

9.     BS. Kiều Văn Cường                TK. KB                

10. DS. Nguyễn Hữu Nghị              TK. Dược             

11.  BS. NGuyễn Thành Truyền      TK.CC-HSTC - CĐ                          

12.  BS. Hồ Hồng Phượng              TK. Phụ Sản

13.  BS. Nguyễn Văn Dũ                TK. PT-GMHS    

14.  BS. Nguyễn Hồng Xuyên        TK. XN

      15. CN. Phạm Thị Lệ Thủy            TK. KSNK
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc