Lịch Trực

LỊCH TRỰC TUẦN

( Từ ngày 11/11/ 2019 đến ngày 17/11/2019)

 

NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC LÂM SÀNG

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

BS.TRỰC

CẤP CỨU

BSTRỰC NỘI NHIỄM-YHCT

BSTRỰC NHI

 

BS TRỰC PHẨU THUẬT

BSTRỰC KHOA NGOẠI

BS.TRỰC SẢN

BS PK NHI

BSTRỰC NGOẠI TRÚ LCK

TRỰC

XÉT NGHIỆM

TRỰC SIÊU ÂM

X

Quang

11

Bs Luận

Kha- Thân

Hoàng

Phong

An

Thắng

Ngân

Biên

Quến

Hoàng

Bs Chí

Bs Hòa

12

Bs Sơn

Nha- Kha

An

Phúc

Đức

Nguyệt

Biên

Lắm

Trâm

Bs Sinh

Gở

13

Bs Tạo

Thân- Nha

Giàu

Thúy

Hải

An

Diệu

Biên

Quến

Hoàng

Bs Chí

Bs Hòa

14

Bs Luận

Kha- Truyền

Ni

Phong

Đức

Ngân

Biên

Lắm

Trâm

Bs Sinh

Gở

15

Bs Lâm

Nha- Kha

Hoàng

Phúc

Hải

An

Nguyệt

Biên

Quến

Hoàng

Bs Chí

Bs Hòa

16

Bs Kiếm

Thân- Nha

An- Giàu

Thúy

Đức

Diệu

 

Lắm

Trâm

Bs Sinh

Gở

17

Bs Sơn

Kha- Thân

Ni - Sự

Phong

Hải

Thắng

Ngân

 

Quến

Hoàng

Bs Chí

Bs Hòa

 

Ngày

HÀNH CHÁNH

Cấp cứu

Khoa Nội

Khoa Nhi

Khoa Sản

Khoa Dược

XÉT NGHIỆM

16

THỨ BẢY

Giang

Tiên - Ngà

Bông

Phúc

Lạc - Phi

Đa

17

CHỦ NHẬT

Giang

Lánh

Bông

 

Lạc - Phi

Minh

 

 

LỊCH TRỰC TUẦN

( Từ ngày 11/ 11/2019 đến ngày 17/11/2019)

 

NGÀY

ĐD. CẤP CỨU

ĐD. NỘI

ĐD. NHI

ĐD. NHIỄM

LCK

YHCT

DƯỢC

ĐIỆN NƯỚC

XE CC

11

Nhạng Đăng Diễm Trân-Loan Nguyện Luyến Nghi

Cúc

Hiệp-Phương-Tmy-Loan

Thẳm Hưởng

Sinh - Linh

Kba

Đầy

Nghị

Giang

Khương

12

Giang Ngoan Thảo Thành-Nhạng Đăng Diễm Trân

Thúy

Huỳnh-Lê-Cmy-Vy

Nghi Bích

Hiển - Ly

Thơ

Duy

Diễm

Băng

Thiện

13

Loan Nguyện Luyến Nghi-Giang Ngoan Thảo Thành

Cúc

Ân-Hiệp-Phương-Mai

Nhân Khánh

Sinh - Linh

Tân

Nghị

Giang

Khương

14

Nhạng Đăng Diễm Trân-Loan Nguyện Luyến Nghi

Thúy

Huỳnh-Diễm-Cmy-Vy

Thẳm Hưởng

Hiển - Ly

Kba

Đầy

Diễm

Băng

Thiện

15

Tánh Ngoan Thảo Thành-Nhạng Đăng Diễm Trân

Cúc

Lê-Hiệp-Phương-Tmy

Khánh Bích

Hiển - Linh

Thơ

Duy

Nghị

Giang

Khương

16

Loan Nguyện Luyến Nghi-Tánh Ngoan Thảo Thành

Thúy

Ân-Mai-Loan-Vy

Nhân Nghi

Sinh - Ly

Tân

Diễm

Băng

Thiện

17

Nhạng Đăng Diễm Trân-Loan Nguyện Luyến Nghi

Cúc

Huỳnh-Diễm-Tmy-Cmy

Thẳm Hưởng

Sinh - Linh

Kba

Đầy

Nghị

Giang

Khương

 

NGÀY

ĐD. TRỰC

KHOA

NGOẠI

HẬU PHẨU

GÂY MÊ

HỒI SỨC

PHỤ MỔ

 

DỤNG CỤ

 

HỘ LÝ GM

HỘ LÝ NG

ĐD TRỰC SẢN

KẾ TOÁN

BẢO

V Ệ

TIN HỌC

TRANG THIẾT BỊ

11

Khuyên-Tưởng

Thắm

Bs Hận - Hiện

Pháp

Sang

Hiền

Linh

Như Diễm Hương Chúc -Riêng Nhạn Thảo

Phúc

Kiều

Phương

Thịnh

Oanh

12

Khá - Kiên

Linh

Bs Hận - Tùng

Tâm

Năm

Thuỳ

Thúy

Nhớ La Tâm -Như Diễm Hương Chúc

Thảo

Hải

Phương

Phục

Nhân

13

Hận - Tưởng

Tiến

Bs Hận - Hiện

Pháp

Lân

Hiền

Linh

Nhạn Thảo Riêng Tiệp -Nhớ La Tâm

Phúc

Thúy

Phương

Thịnh

Oanh

14

Khá - Tâm

Thắm

Bs Hận - Tùng

Kiên

Sang

Thuỳ

Thúy

Diễm Hương Như -Nhạn Thảo Riêng Tiệp

Thảo

Hải

Phương

Phục

Nhân

15

Khuyên-Tưởng

Linh

Bs Hận – Hiện

Pháp

Năm

Hiền

Linh

La Lụa Nhớ -Diễm Hương Như

Phúc

Kiều

Phương

Thịnh

Oanh

16

Loán - Khá

Tiến

Bs Hận - Tùng

Kiên

Lân

Thuỳ

Thúy

Thảo Riêng Nhạn -La Lụa Nhớ

Thảo

Hải

Phương

Phục

Nhân

17

Thi - Pháp

Thắm

Bs Hận – Hiện

Khuyên

Sang

Hiền

Linh

Hương Như Diễm-Thảo Riêng Nhạn

Phúc

Thúy

Phương

Thịnh

Oanh

                                               

 

 

LỊCH TRỰC TUẦN

( Từ ngày 04/11/ 2019 đến ngày 10/11/2019)

 

NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC LÂM SÀNG

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

BS.TRỰC

CẤP CỨU

BSTRỰC NỘI NHIỄM-YHCT

BSTRỰC NHI

 

BS TRỰC PHẨU THUẬT

BSTRỰC KHOA NGOẠI

BS.TRỰC SẢN

BS PK NHI

BSTRỰC NGOẠI TRÚ LCK

TRỰC

XÉT NGHIỆM

TRỰC SIÊU ÂM

X

Quang

04

Bs Sơn

Thân- Truyền

Sự

Thúy

Hải

Đức

Ngân

Phong

Lắm

Xuyên - Đa

Bs Sinh

Đắc

05

Bs Tạo

Kha- Thân

An

Phúc

An

Thắng

Nguyệt

Phong

Quến

Trâm

Bs Hòa

Gở

06

Bs Kiếm

Truyền- Kha

Giàu

Biên

Đức

Diệu

Phong

Lắm

Xuyên - Hân

Bs Sinh

Đắc

07

Bs Luận

Thân- Truyền

Ni

Thúy

Hải

Thắng

Phượng

Phong

Quến

Trâm

Bs Hòa

Gở

08

Bs Lâm

Kha- Thân

Sự

Phúc

An

Đức

Ngân

Phong

Lắm

Xuyên - Đa

Bs Sinh

Đắc

09

Bs Sơn

Truyền- Kha

An- Giàu

Biên

Thắng

Nguyệt

 

Quến

Trâm

Bs Hòa

Gở

10

Bs Tạo

Thân- Truyền

Ni- Sự

Thúy

Hải

Đức

Diệu

 

Lắm

Xuyên - Đa

Bs Sinh

Gở

 

Ngày

HÀNH CHÁNH

Cấp cứu

Khoa Nội

Khoa Nhi

Khoa Sản

Khoa Dược

XÉT NGHIỆM

09

THỨ BẢY

Giang

Tiên - Lánh

Bông

Khuyến

Lạc - Phi

Trúc

10

CHỦ NHẬT

Giang

Ngà

Bông

 

Lạc - Phi

Minh

 

LỊCH TRỰC TUẦN

( Từ ngày 04/ 11/2019 đến ngày 10/11/2019)

 

NGÀY

ĐD. CẤP CỨU

ĐD. NỘI

ĐD. NHI

ĐD. NHIỄM

LCK

YHCT

DƯỢC

ĐIỆN NƯỚC

XE CC

04

Loan Nguyện Luyến Nghi-Tánh Ngoan Thảo Giang

Thúy

Ân- Mai- Cmy- Vy

Nhân Nghi

Ly - Sinh

Tân

Duy

Diễm

Băng

Thiện

05

Diểu Nhạng Đăng Diễm-Loan Nguyện Luyến Nghi

Cúc

Hiệp- Phương- Tmy- Lê

Thẳm Ngà

Hiển - Cương

Kba

Nghị

Giang

Khương

06

Tánh Ngoan Thảo Thành-Diểu Nhạng Đăng Diễm

Thúy

Huỳnh –Diễm – Loan -Vy

Khánh Bich

Ly - Sinh

Thơ

Đầy

Diễm

Băng

Thiện

07

Loan Nguyện Nghi Giang-Tánh Ngoan Thảo Thành

Cúc

Ân- Hiệp- Phương- Cmy

Nhân Nghi

Hiển - Cương

Tân

Duy

Nghị

Giang

Khương

08

Diểu Nhạng Đăng Diễm-Loan Nguyện Nghi Diễm

Thúy

Huỳnh- Lê – Mai- Vy

Thẳm Ngà

Hiển - Ly

Kba

Diễm

Băng

Thiện

09

Tánh Ngoan Thảo Thành-Diểu Nhạng Đăng Diễm

Cúc

Hiệp –Phương- TMy- Loan

Khánh Bich

Cương - Sinh

Thơ

Đầy

Nghị

Giang

Khương

10

Loan Nguyện Luyến Nghi-Tánh Ngoan Thảo Thành

Thúy

Ân – Diễm- Mai- Vy

Nhân Nghi

Ly - Sinh

Tân

Duy

Diễm

Băng

Thiện

 

NGÀY

ĐD. TRỰC

KHOA

NGOẠI

HẬU PHẨU

GÂY MÊ

HỒI SỨC

PHỤ MỔ

 

DỤNG CỤ

 

HỘ LÝ GM

HỘ LÝ NG

ĐD TRỰC SẢN

KẾ TOÁN

BẢO

V Ệ

TIN HỌC

TRANG THIẾT BỊ

04

Pháp - Tưởng

Lân

Bs Hận - Tùng

Tâm

Linh

Thuỳ

Thúy

Nhạn Thảo Riêng Tiệp -La Đến Lụa Nhớ

Thảo

Hải

Phương

Phục

Nhân

05

Khá - Kiên

Thắm

Bs Hận - Hiện

Khuyên

Năm

Hiền

Linh

Diễm Hương Như Tâm -Nhạn Thảo Riêng Tiệp

Phúc

Kiều

Phương

Thịnh

Oanh

06

Tâm - Tưởng

Sang

Bs Hận - Tiến

Pháp

Linh

Thuỳ

Thúy

Đến Lụa Nhớ La -Diễm Hương Như Tâm

Thảo

Thúy

Phương

Phục

Nhân

07

Khá - Khuyên

Lân

Bs Hận - Tùng

Kiên

Năm

Hiền

Linh

Thảo Riêng Nhạn -Đến Lụa Nhớ La

Phúc

Hải

Phương

Thịnh

Oanh

08

Hận - Tưởng

Thắm

Bs Hận - Hiện

Tâm

Linh

Thuỳ

Thúy

Hương Như Diễm -Thảo Riêng Nhạn

Thảo

Kiều

Phương

Phục

Nhân

09

Pháp - Thi

Sang

Bs Hận - Tiến

Khuyên

Năm

Hiền

Linh

Lụa Nhớ La Đến -Hương Như Diễm

Phúc

Thúy

Phương

Thịnh

Oanh

10

Loán - Khá

Lân

Bs Hận - Tùng

Kiên

Linh

Thuỳ

Thúy

Riêng Nhạn Thảo-Lụa Nhớ La Đến

Thảo

Hải

Phương

Phục

Nhân

                                               

 

 

 

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc