Hội đồng Điều dưỡng

Thành lập hội đồng điều dưỡng gồm các ông (bà) có tên sau đây:

       1.     Ông Nguyễn Minh Luận          Phó giám đốc       Chủ tịch hội đồng

2.     Ông Đặng Văn Hiều               TP điều dưỡng      UVTT, Thư ký    

3.     Ông Trần Hải Lâm                  TP KHTH            Uỷ viên      

4.     Ông Nguyễn Hoàng Kiếm      TP TCHC             Uỷ Viên     

5.     Bà Lê Thị Mỹ Tiếp                    TP TCKT             Uỷ viên

6.     Ông Nguyễn Hửu Nghị           TK Dược              Uỷ viên      

7.     Bà Lê Hồng Tiến                     TK KSNK            Uỷ Viên               

8.     Bà Nguyễn Ngọc Xoàn            TK Khám bệnh    Uỷ viên               

9.     Ông Hà Thanh Sơn                 TK CC-HSTC CĐ         Uỷ viên      

10.  Ông Huỳnh Văn Tới                 TK Nội                 Uỷ viên

11.  Ông Lê Anh Hải                        TK Ngoại              Uỷ viên      

12.  Bà Trương Kiều Duyên           ĐDTK  sản           Uỷ viên

13. Bà Nguyễn Ngọc Giàu             TK Dinh dưởng    Uỷ viên

14. Ông Hồ Thanh Phong             ĐDTK  nhi           Uỷ viên

15. Ông Trần Hoàng Hiển             ĐDTK Nhiểm       Uỷ viên

16. Ông Nguyễn Quốc Khánh       ĐDTK Cấp cứu    Uỷ Viên

17. Ông Lê Tấn Đức                       ĐDTK KSNK      Uỷ Viên

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc