Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thành lập Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) bệnh viện gồm các ông/bà có tên sau đây:

1.       BS. Huỳnh Văn Tạo           Giám đốc                                   Chủ tịch HĐ

2.       ĐD. Lê Tấn Đức                   ĐDTK. KSNK                  Thư ký

3.       BS Trần Hải Lâm                    TP. KHTH                                    Ủy viên

4.       CN Đặng Văn Hiếu                 TP. Điều dưỡng                          Ủy viên

5.       BS Nguyễn Hoàng Kiếm         TP. TCHC                                    Ủy viên

6.       CN Võ Tuyết Phương             PTP. TCKT                                  Ủy viên

7.     BS. Kiều Văn Cường       Trưởng Khoa Khám Bệnh     Ủy viên

8.       BS Nguyễn Thanh Truyền     TK. CC-HSTC và CĐ                   Ủy viên

9.      BS Huỳnh Văn Tới                  TK. Nội                                          Ủy viên 

10.   BS Trần Văn Phúc                     TK. Nhi                                          Ủy viên

11.  BS Nguyễn Văn An                  TK. Ngoại                                       Ủy viên

12.  BS Hoàng Thị Loan                 TK. Nhiễm                                    Ủy viên

13.  BS Lê Anh Hải                         TK. PT-GMHS                               Ủy viên

14.  BS Hồ Hồng Phượng               TK. Sản                                        Ủy viên

15.  BS Nguyễn Hồng Xuyên          TK. XN                                          Ủy viên

16.  DS Nguyễn Hữu Nghị              TK. Dược                                       Ủy viên

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc