Tài chính Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán

Trung thực, trách nhiệm, niềm tin đến mọi người
 

I.   Cơ cấu, tổ chức nhân sự năm 2020:

Tổng số: 11 người (Nam: 1;  Nữ: 10),

Trong đó:

-  01 Phụ trách kế toán

-  Đại học: 11 người

 -  Bộ phận văn phòng: 


Phản ánh, theo dõi và giám sát các hoạt động thu, chi từ các nguồn tiền của bệnh viện, quản lý tài sản, vật tư, thuốc, hóa chất, dịch truyền,…., báo cáo tài chính, lưu trữ các chứng từ, sổ sách liên quan và thực hiện việc chi trả lương, các chế độ cho cán bộ đúng quy định, gồm các bộ phận:

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán thanh toán

+ Kế toán dược, tài sản

+ Kế toán công nợ, kiểm tra thanh toán thêm giờ.

+ Kế toán quản lý hóa đơn, kiểm tra thanh toán trực, phẩu – thủ thuật

+ Kế toán thống kê, quyết toán BHYT

+ Thủ quỹ

        - Bộ phận thu viện phí: 


Thu viện phí từ hoạt động điều trị và KCB của bệnh viện, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Giá thu viện phí do nhà nước ban hành.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

   Quản lý thu, chi của Bệnh viện, thực hiện đúng chính sách tài chính , chế độ kế toán.

 + Nhiệm vụ

Phòng tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

 III. Những thành tích từ 2012 đến nay:

  Đội ngũ CCVC của phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động  tiên tiến.

                                   (cập nhật tháng 7/2020)

 

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc