Kế hoạch tổng hợp


PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Nhạy bén – Chủ động – Linh hoạt – Kịp thời

 

Trưởng phòng:  BS CKI. Trần Hải LâmPhó Trưởng phòng:  BS CKI. Nguyễn Văn Kết

   NHÂN SỰ NĂM 2022:

Tổng số: 10 người (Nam: 7;  Nữ: 3)

                                                                                    - Sau đại học: 02 (2 BSCKI)

                                                                                    - Đại học: 04 (3 CN Công nghệ thông tin, 1 dươc si)

                                                                       - Cao đẳng: 03 (2 Cao đẳng điều dưỡng, 1 CĐ Trang thiết bị)

                                                                        - Sơ cấp: 01 (1 ĐD Sơ cấp)               

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

- Công tác Vật tư, trang thiết bị y tế.

- Công tác Cải tiến chất lượng bệnh viện và phát triển Công nghệ thông tin.

I. NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

6. Tổ chức chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

13. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch được duyệt.

14. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

15. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời; Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.

16. Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

17. Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện.

II. TỔ CHỨC

1. Tổ Khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tổ Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

3. Tổ Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

4. Tổ Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện.

5. Tổ Vật tư, trang thiết bị y tế.

6. Tổ Công nghệ thông tin.

7. Tổ Quản lý chất lượng.

8. Tổ Truyền thông giáo dục sức khoẻ.

III. THÀNH TÍCH (từ năm 2008 trở lại)

            - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: năm 2020,

            - Bằng khen của UBND tỉnh: năm 2009, 2013, 2015, 2017, 2019

            - Tập thể lao động xuất sắc: năm 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

            - Giấy khen Của Sở Y tế: có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2005-2010,  2011-2015 và  2016-2020.